മേഴത്തോളഗ്നിഹോത്രീ രജകനുളിയനൂർ ത്തച്ചനും പിന്നെ വള്ളോൻ വായില്ലാക്കുന്നിലപ്പൻ വടുതല മരുവും നായർ കാരയ്ക്കൽ മാതാ ചെമ്മേ കേളുപ്പുകൂറ്റൻ പെരിയ തിരുവര – ങ്കത്തെഴും പാണനാരും നേരേ നാരായണ ഭ്രാന്തനുമുടനകവൂർ- ചാത്തനും പാക്കനാരും *** പാക്കനാര്‍ പറഞ്ഞു, “നീ കളഞ്ഞ പൊതിയിലുള്ള കടലമണികളുടെ നൂറ് മടങ്ങ് ചത്ത അട്ടകള്‍ പരലോകത്ത് ഒരു കൂനയായി നിനക്ക് മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്”. കുടുംബക്കാര്‍ക്ക് …

പൊതി കടല Read more »