വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കുന്നില്ല.., ഉണ്ണീടെ പഠിത്തം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.. എന്നിങ്ങനെ പരാതികള്‍ കേട്ടുമടുത്ത് അച്ഛന്‍ ഉണ്ണിയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാന്‍ വിളിച്ചിരുത്തി.  ഗണിത പാഠപുസ്തകം നെടുകെയും കുറുകെയും തിരിച്ചും മറിച്ചും പരിശോധിച്ച് ഉള്ളതില്‍ ഏറ്റം പാടെന്ന് തോന്നിയ പ്രശ്നം തന്നെ കൊടുത്ത് സമാധാനമായി കസേരയില്‍ ചാരിയിരുന്നു. ഇനി ആരും കുറ്റം പറയില്ലല്ലോ.. 72 ഡിഗ്രി സമഉള്‍ക്കോണളവുകളുള്ള ഒരു …

പെന്റഗണ്‍ Read more »